Alla nyheter
Publicerad 2020-11-30

SCR Svensk Campings remiss-svar på nytt förslag kring bonus-malus systemet

SCR Svensk Camping har som remissinstans erbjudits möjlighet att komma in med synpunkter på Finansdepartementets promemoria "Förstärkt och förenklad miljöstyrning i bonus-malus-systemet", vars innehåll innebär ännu en höjning av skatten för husbilar.

Det handlar om ett förslag på förändring av vägtrafikskattelagen (2006:227) som bland annat innebär en skattehöjning för nya husbilar med cirka 5 900 kronor, till cirka 31 400 kronor per år de första tre åren. Detta innebär ytterligare en höjning av fordonsskatten för husbilar som blir skattepliktiga efter 1 april 2021.

Det resonemang man för i promemorian är ett problem för campingnäringen då man föreslår att en lösning på problemet för husbilsägaren är att underlätta möjligheten att ställa av fordonet och minska karenstiden för avställning. Om detta beteende blir vanligt så kommer det naturligtvis få konsekvenser för campinganläggningar då färre husbilar används för kortare och spontana resor under stora delar av året. Det skulle innebära en stor negativ effekt för campingbranschen om man skapar ett system som gör att fler ställer av sina husbilar under en längre tid. Det motverkar allt arbete som har lagts ner under många år på att förlänga säsongen och få fler gästnätter på landets campingplatser.

Läs hela promemorian

Sammanfattning av SCR Svensk Campings remissvar

SCR instämmer inte i den del av promemorian, stycke 6.3, som avser husbilar – personbil klass II – utan ser en fortsatt negativ särbehandling när det gäller beskattningen av husbilen, jämfört med andra fordonsslag i Sverige.

Förvisso utgör husbilen, med ett bestånd på drygt 100 000 fordon, endast en bråkdel av Sveriges vagnpark på 4,9 miljoner personbilar, men det är inte rättssäkert att på enbart antaganden basera kännbara – och orättvisa förändringar – som slår mycket hårt mot ett specifikt fordonsslag (husbilen), mot husbilsbranschen och även mot den svenska campingnäringen.

Enligt det förslag som skickats till lagrådet angående förkortad karenstid vid avställning, konstaterar man att husbilen skiljer sig från andra lätta fordon genom sin karaktär av fritidsfordon, som inte körs så långt och att detta skall beaktas i skattelagstiftningen. Genom att bara ändra karenstiden, så oroas vi på SCR Svensk Camping för de konsekvenser detta får för campingföretagarna i Sverige. Genom att hantera frågan om husbilens särart skattemässigt med ändrad karenstid och inte ta i grundfrågan, den höga fordonsskatten, så riskerar man att minska antalet besök på Sveriges campingplatser genom att skapa en adminstrtiv åtgärd som kommer att skapa hinder för spontana fritidsresor. Om man antar att Sveriges husbilsägare avstår en helg på grund av detta så innebär det ett intäktsbortfall på 40 miljoner för campingplatsen och 80 miljoner för det lokala näringslivet.

Gärna förkortad karenstid för husbilen, men framförallt en lägre fordonsskatt som tar hänsyn till husbilens särart som fritidsfordon.

Läs hela remissvaret