Så här fungerar en ställplats

Husbilsdestination Sverige har tagit fram hur en standardställplats kan utformas som uppfyller Hållbar besöksnärings kriterier. Området håller en hög servicenivå och gör Sverige och er kommun till en attraktiv husbilsdestination.

Under de senaste åren har en ny typ av enklare uppställningsplats för i huvudsak husbilar blivit vanliga. De har uppkommit som ett svar på ett behov för denna växande målgrupp. Husbilsdestination Sverige har tagit fram en gemensam definition av ställplats. Dessutom har vi kommit överens om vad vi anser vara minimi krav på basservice.

Så här definierar vi ställplats

Ett för ändamålet lättillgängligt avsatt markområde för uppställning/övernattning under kortare tid. På ställplatsen eller i dess närhet inom rimligt avstånd finns tillgång till tömning av avlopp och tömning/påfyllning av vatten. Tillgänglighet dygnet runt. Utrymmet för varje boende enhet skall vara så stort att rekommendationer för avstånd mellan enheter vid en övernattning tillgodoses.

Detta är den basservice för Ställplats som minst bör uppfyllas

  • Ställplatsen skall vara belägen på ett attraktivt läge för besökaren, minst 8 platser.
  • Platsen skall vara en plan yta med tillräcklig bärighet för fordonen.
  • Hänvisning till närmaste plats för tömning och påfyllning är ett grundkrav men vi rekommenderar att tömning - och påfyllningservice skall finnas på ställplatsen mot betalning eller inom rimligt avstånd max 3 km från ställplatsen med avtalad part(er) som tillhandahåller denna service mot betalning.
  • Prisinformation är ett grundkrav men vi rekommenderar att erbjuda gästen betalningsfunktion för övernattning.
  • Informationstavla med information om service som kan tillhandahållas på annan plats, telefonnummer till den som driver platsen, turistinformation. Information på svenska, engelska och tyska.
  • Regelbunden tillsyn att platsen är städad och den service som tillhandahålls fungerar.
  • Minimum avstånd i enlighet med MSBs rekommendationer 4 meter alternativt enligt den lokala brandmyndigheten.

Checklista för ställplatser

x Lämplig plats
x Plan yta
x Skyltning
x Service
x Prissättning
x Information
x Avstånd
x Driftsansvarig